Bensemer Drobbe

»Unn woann ehr’s eich guht gäih losse wollt, doann genießt de Bensemer Drobbe.«

Fraa vun Bensem